Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy Drukuj
poniedziałek, 19 listopada 2012 09:59
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie

I. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

II. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. wykształcenie wyższe kierunkowe: terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia  lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi
 5. odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, w tym z upośledzeniem umysłowym
 7. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników warsztatu
 8. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność.
 9. umiejętność dobrej organizacji pracy
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
 2. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z upośledzeniem umysłowym
 3. inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 4. zdolności manualne, plastyczne
 5. obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. planowania i prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ zgodnie z opracowanym indywidualnym programem rehabilitacji,
 2. prowadzenie dokumentacji realizacji indywidualnych programów rehabilitacji
 3. współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji i terapii
V. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
 6. kserokopia dowodu osobistego
 7. oświadczenie o niekaralności
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 10. oświadczenie o braku skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 11. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 12. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji instruktora.
VI. Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29.11.2012 r., do godziny 15.30 pod adresem:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Muratyn 49
22-650 Łaszczów
w zaklejonych kopertach z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko pracownicze - instruktor terapii zajęciowej".
Aplikacje, które wpłyną do warsztatu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela Pani Mariola Ciupa - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie, tel. 84 647 14 89

Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o której każdy zostanie poinformowany telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej warsztatu.