Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej Drukuj
poniedziałek, 02 grudnia 2019 12:36

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie
ogłasza nabór na stanowisko
INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 


Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie
                          
 Muratyn 49,
                          22-650 Łaszczów

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Wymagania w stosunku do kandydatów:
I. Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Wykształcenie wyższe kierunkowe: terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia  lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi.
 4. Odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 5. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników warsztatu.
 3. Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 4. Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność.
 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 7. Dodatkowym atutem będzie umiejętność i doświadczenie w pracy z zakresu stolarstwa i obróbki drewna oraz majsterkowania.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.      Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy, 1 etat, zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.

2.      Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami.

3.      Praca w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie, Muratyn 49, 22-650 Łaszczów.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Planowania i prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ zgodnie z opracowanym indywidualnym programem rehabilitacji oraz planem pracowni.
 2. Prowadzenie dokumentacji realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.
 3. Współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 11. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji instruktora.

VI. Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17.12.2019 r., do godziny 12.00 pod adresem:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Muratyn 49
22-650 Łaszczów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko - instruktor terapii zajęciowej".
Aplikacje, które wpłyną do warsztatu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Pani Mariola Ciupa - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie, tel. 84 647 14 89
Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o której każdy zostanie poinformowany telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej warsztatu.

www.wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Dokumenty rekrutacyjne.doc